Reiterate این گزینه به معنای تکرار کردن، تصریح کردن است Cherishment این گزینه به معنای قدردانی، گرامی داشتن، احترام است. Extend این گزینه به معنای توسعه دادن، منبسط کردن است.

Reiterate

این گزینه به معنای تکرار کردن، تصریح کردن است

Cherishment

این گزینه به معنای قدردانی، گرامی داشتن، احترام است.

Extend

این گزینه به معنای توسعه دادن، منبسط کردن است.