برای بیان اینکه “یه جای کار می‌لنگه” ، “مشکلی وجود داره” و یا “چیزی درست کار نمی‌کنه” ، در زبان انگلیسی از ساختار زیر استفاده می‌شود: There’s something wrong with There’s something wrong with my computer کامپیوترم یه ایرادی داره. There’s something wrong with his words یه جای حرف‌هاش میلنگه.

برای بیان اینکه “یه جای کار می‌لنگه” ، “مشکلی وجود داره” و یا “چیزی درست کار نمی‌کنه” ، در زبان انگلیسی از ساختار زیر استفاده می‌شود:

There’s something wrong with

There’s something wrong with my computer

کامپیوترم یه ایرادی داره.

There’s something wrong with his words

یه جای حرف‌هاش میلنگه.