پیش بینی کردن to predict It’s difficult to predict that  مثال: پیش بینی کردنش مشکله. Newspapers predicted that the president would be re-elected روزنامه ها پیش بینی کردند که رئیس جمهور دوباره انتخاب خواهد شد. It’s difficult to predict the long-term effect of this decision  مشکله که بشه نتایج بلند مدت این تصمیم رو پیش […]

 پیش بینی کردن
to predict

It’s difficult to predict that

 مثال: پیش بینی کردنش مشکله.

Newspapers predicted that the president would be re-elected

روزنامه ها پیش بینی کردند که رئیس جمهور دوباره انتخاب خواهد شد.

It’s difficult to predict the long-term effect of this decision

 مشکله که بشه نتایج بلند مدت این تصمیم رو پیش بینی کرد.