فعل عبارتی Act up  دو معنا دارد: ۱-در اولی که جز اصطلاحات اسلنگ و عامیانه محسوب می شود به معنای «بد یا عجیب کار کردن چیزی/شیطونی/ لوس بازی و …» است . ۲-دیگری به معنای «ارتقا شغلی و غیره یافتن» بسته به جمله ای که در آن به کار برده می شود می تواند معانی […]

 فعل عبارتی Act up  دو معنا دارد:

۱-در اولی که جز اصطلاحات اسلنگ و عامیانه محسوب می شود به معنای «بد یا عجیب کار کردن چیزی/شیطونی/ لوس بازی و …» است .

۲-دیگری به معنای «ارتقا شغلی و غیره یافتن»

بسته به جمله ای که در آن به کار برده می شود می تواند معانی مختلفی داشته باشد و برای اینکه معنی آن را بفهمیم باید به مفهوم کلی جمله توجه کنیم.


مثالها:

 

The kids started acting up

بچه ها شروع به شیطنت کردند

The car engine will act up! You’d better fix it

موتور ماشین ادا درمیاره/بد کار می کنه . بهتره درستش کنی.

 

Sometimes you can be too strict, and people act up to get a reaction

گاهی اوقات شما می توانید بیش از حد سخت گیر باشید و مردم  (سر شما) بازی در می آورند تا واکنش نشان دهید

 If you don’t stop acting up I’m going to send you down to the principal’s office

اگر دست از لوس بازی/اطوار برنداری، من تو را به دفتر مدیر می فرستم

she has been acting up as a consultant in public health

او به عنوان مشاور در بهداشت عمومی فعالیت می کند/ارتقا یافته است