کاربرد “really” در زبان انگلیسی به عنوان قید متداول است. این کلمه در جملات انگلیسی معمولا قبل از صفت یا قید قرار می گیرد. این کلمه در زبان انگلیسی در دو معنای” زیاد و یا واقعا” مورد استفاده قرار می گیرد. در این پست به بررسی کاربرد این واژه در زبان انگلیسی و گرامر کاربردی […]

 کاربرد “really” در زبان انگلیسی به عنوان قید متداول است. این کلمه در جملات انگلیسی معمولا قبل از صفت یا قید قرار می گیرد. این کلمه در زبان انگلیسی در دو معنای” زیاد و یا واقعا” مورد استفاده قرار می گیرد. در این پست به بررسی کاربرد این واژه در زبان انگلیسی و گرامر کاربردی این کلمه می پردازیم.

 وقتی “really” قبل از صفت یا قید قرار می گیرد به معنی بسیار یا خیلی است:

He is a really nice man
او آدم بسیار خوبی است.

I know her really well
من او را خیلی خوب می شناسم.

در انگلیسی آمریکایی گفتاری اغلب”real” را در همین معنی به کار می برند

That’s a real nice car
ماشین خیلی خوبی است.

 اگر “really” در جای دیگری از جمله قرار گیرد معمولاً به معنی “واقعاً” است:

He is really a nice man
او واقعاً آدم خوبی است.

She print ends she is very smart, but really she is stupid
او وانمود می کند که خیلی باهوش است ، اما واقعاً احمق است.

 کلمه “really” معمولاً قبل از فعل می آید و هیچ وقت بلافاصله بعد از آن قرار نمی گیرد ، مگر در مورد فعل be:

She doesn’t really know what to do
او واقعاً نمی داند چه بکُند.

It is really cold in here
اینجا خیلی سرد است.