دربارۀ قُلچماق واژۀ ترکیِ «قلچماق» از دو جزء تشکیل شده‌است: قُل (دست؛ بازو) + چماق. بنا بر این «قلچماق» در اصل یعنی کسی که بازوهایی قوی مانندِ چماق دارد.  

دربارۀ قُلچماق

واژۀ ترکیِ «قلچماق» از دو جزء تشکیل شده‌است:
قُل (دست؛ بازو) + چماق.

بنا بر این «قلچماق» در اصل یعنی کسی که بازوهایی قوی مانندِ چماق دارد.

 

  • نویسنده : بهروز صفرزاده