Dance. Smile. Trust. Hope. Love. Wish. Believe. Most of all, enjoy every moment of the journey, and appreciate where you are at this moment instead of always focusing on how far you have to go برقصید.لبخند بزنید.اعتماد کنید. امید داشته باشید. عشق بورزید. آرزو کنید. باور داشته باشید. بیشتر از همه، از لحظه به لحظه […]

Dance. Smile. Trust. Hope. Love. Wish. Believe. Most of all, enjoy every moment of the journey, and appreciate where you are at this moment instead of always focusing on how far you have to go

برقصید.لبخند بزنید.اعتماد کنید.
امید داشته باشید. عشق بورزید.
آرزو کنید. باور داشته باشید. بیشتر از همه، از لحظه به لحظه سفر لذت ببرید و به جای اینکه همیشه روی این که چقدر باید بروید تا به مقصد برسید، تمرکز کنید
قدردان موقعیت خود در همین لحظه باشید.


To live a more enjoyable and beautiful life, it is best to avoid overthinking, over analyzing, and over complicating situations. Keeping things simple can often be the key to happiness

برای داشتن یک زندگی لذت بخش تر و زیباتر، بهتر است از فکر کردن، تجزیه و تحلیل بیش از حد و شرایط پیچیده خودداری کنید.
ساده نگه داشتن چیزها اغلب می تواند کلید خوشبختی شما باشد.