اگر مقصد را به شکل یک نقطه (یا مکان) در نظر بگیرید، باید از حرف اضافه at استفاده کنید . اگر مقصد را به شکل یک ناحیه ببینید، باید از حرف اضافه in استفاده کنید. اگر مقصد یک شهر کوچک، یک ساختمان و یا بخشی از یک ساختمان است، از حرف اضافه at استفاده کنید. […]

اگر مقصد را به شکل یک نقطه (یا مکان) در نظر بگیرید، باید از حرف اضافه at استفاده کنید .

اگر مقصد را به شکل یک ناحیه ببینید، باید از حرف اضافه in استفاده کنید.

اگر مقصد یک شهر کوچک، یک ساختمان و یا بخشی از یک ساختمان است، از حرف اضافه at استفاده کنید. مثلاً:

?When do you arrive at the post office

چه زمانی به اداره پست می رسی؟

 had already gone before he arrived at the station

اگر مقصد یک شهر بزرگ، کشور، قاره یا هر جای بزرگ تری هست، ازحرف اضافه in استفاده کنید. مثلاً:

I will arrive in Tehran at five

من ساعت ۵ به تهران خواهم رسید.

نکته:این سوال مطرح می شود که آیا arrive to اشتباه است؟

پاسخ هم بله هست و هم نه! اگر بعد از arrive to یک مکان بکار ببرید اشتباه است. یعنی arrive to a place نداریم!

اما بعد از arrive to می توانید یک فعل استفاده کنید.

یعنی مثلاً arrive to eat کاملا درست است.

He arrived to kill the enemy