هر سه به معنی “همچنین” است اما …  Also رسمی تر است، بیشتر در نوشتار (writing) بکار میره، قبل از افعال اصلی و بعد از افعال کمکی (modal verbs)  Too بیشتر در مکالمه و گفتار (speaking) بکار برده میشه، غیرسمی است، معمولا آخر جمله می آید.  As well بیشتر در گفتار (speaking) بکار برده میشه […]

هر سه به معنی “همچنین” است اما …

 Also
رسمی تر است، بیشتر در نوشتار (writing) بکار میره، قبل از افعال اصلی و بعد از افعال کمکی (modal verbs)

 Too
بیشتر در مکالمه و گفتار (speaking) بکار برده میشه، غیرسمی است، معمولا آخر جمله می آید.

 As well
بیشتر در گفتار (speaking) بکار برده میشه و آخر جمله می آید