چند اصطلاح کاربردی/ «Let the cat out of the bag» 04 اردیبهشت 1403

چند اصطلاح کاربردی/ «Let the cat out of the bag»

Let the cat out of the bag لو دادن؛ رازی را فاش کردن Put in a good word for me سفارش منو بکن   You look familiar آشنا به نظر میرسی   Long story short کوتاه بگم Way to go دمت گرم

اصطلاح «Stop picking on me» 02 اردیبهشت 1403

اصطلاح «Stop picking on me»

اصطلاح «Button your lips» 02 اردیبهشت 1403

اصطلاح «Button your lips»

بایگانی‌های اصطلاحات زبان انگلیسی - الفبای زبان
چند ساختارهای مهم و ضروری(۱۰) 01 اردیبهشت 1403

چند ساختارهای مهم و ضروری(۱۰)

is situated in the heart of urban center  در قلب مراکز شهری واقع شده است   drastically reduces کاهش چشمگیر/ چشم نواز  needs to be efficient  باید کارامد باشد  ….Proponents claim that حامیان ادعا می کنند  offers the promise of  این نوید را می دهد که… urban renewal بازسازی شهری sustainable production تولید پایدار year-round […]

چند اصطلاح کاربردی/ I’m not a mind reader 01 اردیبهشت 1403

چند اصطلاح کاربردی/ I’m not a mind reader

Homebody=One whose interests center on the home معنی: خونه دوست؛ کسی که اهل فعالیت‌های بیرون خونه نیست و در خونه موندن رو ترجیح می‌ده.   I’m not a mind reader من علم غیب ندارم! A part from به غیر از… Apart from a sister, he’s got two brothers as well به غیر از یه خواهر، […]

چند اصطلاح کاربردی/ Rip me off 29 فروردین 1403

چند اصطلاح کاربردی/ Rip me off

You’re in hot water تو هچل افتادی Rip me off رفت تو پاچه ام It’s too much for you از سرتم زیاده Why are you making faces چرا ادا در میاری It was a fender bender یه تصادف جزئی بود

عبارات و اصطلاحات کاربردی/I’m in my element 29 فروردین 1403

عبارات و اصطلاحات کاربردی/I’m in my element

I’m in my element کیفم کوکه Get well soon زود خوب شو Psycho آدم روانی The sun is in my eyes خورشید میزنه تو چشمم I have the sun in my eyes آفتاب تو چشمامه You should wear sunglasses باید عینک آفتابی بزنی

عبارات و اصطلاحات کاربردی/ Can it 29 فروردین 1403

عبارات و اصطلاحات کاربردی/ Can it

Can it, zip it دهنتو ببند Reza is a skirt chaser رضا دختر بازه Kind is my middle name مهربانی از خصوصیت های منه Stealth is my middle name پنهانکاری از خصوصیت های منه

اصطلاح «joint effort» 28 فروردین 1403

اصطلاح «joint effort»

joint effort= something achieved or created by two or more people working together تلاش همگانی-کار گروهی-دستاورد جمعی Building this company is a joint effort, so the profits will be shared by everyone who works here ساخت این شرکت یک تلاش همگانی است، بنابراین سود آن بین همه کسانی که در اینجا کار می کنند تقسیم […]

اصطلاح «upper limit» 28 فروردین 1403

اصطلاح «upper limit»

upper limit=the highest level or amount allowed سقف حداکثر مجاز-حد مجاز There’s no upper limit on how much a doctor can charge, so be careful هیچ محدودیتی در میزان هزینه ای که پزشک می تواند دریافت کند، وجود ندارد، بنابراین مراقب باشید

اصطلاح«bear a resemblance» 28 فروردین 1403

اصطلاح«bear a resemblance»

bear a resemblance (to sb/sth) to look like, or be similar to, somebody or something شباهت بسیار داشتن He bears a striking resemblance to his father او شباهت زیادی به پدرش دارد

اصطلاح «ulterior motive» 28 فروردین 1403

اصطلاح «ulterior motive»

ulterior motive=the hidden reason or purpose behind an action انگیزه پنهانی/ علت پنهانی He’d never helped his grandma before, so we assumed he had an ulterior motive او قبلاً هرگز به مادربزرگش کمک نکرده بود، بنابراین ما فرض کردیم که او یک انگیزه پنهانی داشته است

اصطلاح «cast a spell» به چه معنی است؟ 28 فروردین 1403

اصطلاح «cast a spell» به چه معنی است؟

cast a spell=to use magic to male something happen جادو کردن-طلسم کردن Merlin waved his magic wand and cast a spell مرلین عصای جادویش را تکان داد و طلسم کرد