اصطلاح At the drop of hat 03 مرداد 1403

اصطلاح At the drop of hat

At the drop of hat=Immediately, without delay At the drop of hat idiom= means to do something right away or without hesitation فوری و بی درنگ/ فوری بدون فکر کردن/ کاری که برای انجامش خیلی مایل هستیم و فورا انجامش می دهیم We’re all packed and ready to go; we can leave here at the […]

بایگانی‌های اصطلاحات زبان انگلیسی - الفبای زبان
۴ اصطلاح کاربردی / مفید و مختصر / باحال بود! 30 تیر 1403

۴ اصطلاح کاربردی / مفید و مختصر / باحال بود!

 Short and sweet مفید و مختصر   Can’t complain    شکر، میگذرونم!   That’s a good one    باحال بود!   Thank you in advance   پیشاپیش ازت ممنونم!

اصطلاح «راستشو بگو» در انگلیسی 24 تیر 1403

اصطلاح «راستشو بگو» در انگلیسی

 Come clean  راستش رو بگو!/ رو راست باش    I thought it was time to come clean with everybody من فکر کردم وقت آن رسیده که با همه رو راست باشیم  I thought it was time to come clean about what I’d been doing من فکر کردم وقت آن است راستشو بگم در مورد کاری […]

24 تیر 1403

اصطلاح «Hang up» به چه معناست؟

Hang up  فعل عبارتی (phrasal verb) Hang up به معنای “قطع کردن تماس تلفنی” است. مترادف یا توصیف این فعل عبارتی: end a phone call مثال: He didn’t say goodbye before he hung up او قبل از اینکه تلفن را قطع کند خداحافظی نکرد.

اصطلاح «فریب دادن» در زبان انگلیسی 23 تیر 1403
pull a fast one؛

اصطلاح «فریب دادن» در زبان انگلیسی

pull a fast one=trick someone کسی را گول زدن کسی را فریب دادن   He pulled a fast one on me by paying me with a worthless check او با پرداخت یک چک بی ارزش، من را فریب داد I don’t think he was being truthful – I think he was just trying to pull […]

اصطلاح «از کاه کوه ساختن» در زبان انگلیسی 20 تیر 1403

اصطلاح «از کاه کوه ساختن» در زبان انگلیسی

storm in a teacup=a situation in which people are very angry or upset  از کاه کوه ساختن/ الکی شلوغش کردن I feel strongly that it is a storm in a teacup من به شدت احساس می کنم که این مسئله از کاه کوه ساختن است/ الکی بزرگش کردن This matter is a storm in a […]

اصطلاح جذاب «spill the tea» به چه معناست؟ 20 تیر 1403

اصطلاح جذاب «spill the tea» به چه معناست؟

spill the tea=sharing gossip به اشتراک گذاشتن اسرار و اخبار/به اشتراک گذاری شایعات یا افشای اخبار جالب    I’m going to spill the tea some more right after these examples درست بعد از این مثال‌ها، می روم تا اخبار را به اشتراک بگذارم ?I shouldn’t spill the tea, but have you heard that Bob and […]

گرامر who& whom 20 تیر 1403

گرامر who& whom

تهیه و تنظیم: صغری توحیدلو/ تعریف who در زبان انگلیسی، از کلمه who برای سوال پرسیدن در مورد این که چه کسی یا چه افرادی استفاده می کنیم، نه برای چیزها یا اجسام، مثلا برای شناختن فاعل جمله. فاعل به شخصی برمی گردد که یک فعالیت را انجام می دهد، به معنای این که فاعل […]

چند روش برای «عذر خواهی کردن» در انگلیسی 19 تیر 1403

چند روش برای «عذر خواهی کردن» در انگلیسی

My apologies Pardon/pardon me/I beg your pardon Excuse me Mea culpa Oops/whoops  My bad My mistake ?Can you forgive me I apologize for Please forgive me I owe you an apology You can blame me for this ?How should I apologize to you I beg your pardon

در جواب «thank you » چی بگیم؟! 19 تیر 1403

در جواب «thank you » چی بگیم؟!

My pleasure : باعث افتخار من Don’t mention it : حرفشم نزن No problem: چیزی نیست It was nothing: کاری نکردم

۳ اصطلاح / «خیلی رو داری» چی میشه؟ 19 تیر 1403

۳ اصطلاح / «خیلی رو داری» چی میشه؟

You have a lot of nerve خیلی رو داری Don’t butter me up هندونه زیر بغلم Don’t pick on me به من گیر نده