واژه dead اگر قبل از صفت بیاد به معنی absolutely و دقیقا می باشد.   Dead right:دقیقا درست Dead shot :کسی که هدفش را دقیق میزند Dead color: رنگ مات Dead sound: صدای گرفته و سنگین که طنین ندارد Dead wall:دیوار بدون پنجره Deadpan: چهره بی احساس Dead certainty: مطلب کاملا اطمینان بخش Dead end: […]

واژه dead اگر قبل از صفت بیاد به معنی absolutely و دقیقا می باشد.

 

Dead right:دقیقا درست

Dead shot :کسی که هدفش را دقیق میزند

Dead color: رنگ مات

Dead sound: صدای گرفته و سنگین که طنین ندارد

Dead wall:دیوار بدون پنجره

Deadpan: چهره بی احساس

Dead certainty: مطلب کاملا اطمینان بخش

Dead end: بن بست،موقعیتی که هیچ پیشرفتی در آن ممکن نیست

Dead sleep: خواب عمیق

Dead march:موسیقی آرام

مخصوص مراسم دفن

Dead weight: وزنه یا شی بسیار سنگین

Dead-alive: نیمه جان،بدون انگیزه

Dead slow:تقریبا غیر متحرک،متوقف

Dead loss: خسارت غیرقابل جبران

Deadline : ضرب العجل

  • نویسنده : ساراکوشا