ضمایری هستند که معمولا به عنوان مفعول جمله به کار می روند. این ضمایر در زبان فارسی معمولا به صورت شکلی صرف شده از واژه “خود” نوشته می شوند. در ادامه کاربرد افعالی را میبینید که معمولا در کنار ضمایر انعکاسی به کار میروند و معانی خاص دارد:   behave oneself Behave yourselves at Grandma […]

ضمایری هستند که معمولا به عنوان مفعول جمله به کار می روند. این ضمایر در زبان فارسی معمولا به صورت شکلی صرف شده از واژه “خود” نوشته می شوند.

در ادامه کاربرد افعالی را میبینید که معمولا در کنار ضمایر انعکاسی به کار میروند و معانی خاص دارد:

 

behave oneself

Behave yourselves at Grandma and Grampa’s house this weekend

آخر هفته در خانه پدر بزرگ و مادر بزرگ مراقب رفتارت خودتان باشید.

cut oneself

Alex cut himself while he was chopping onions for dinner

الکس در موقع خرد کردن پیازها خودش را زخمی کرد.

dry oneself

In the morning I wake up, have a shower, dry myself, get dressed and leave the house

صبح ها، من بیدار می شوم، یک دوش میگیریم، خودم را خشک می کنم، لباسم را می پوشم و خانه را ترک می کنم.

enjoy oneself

Amy enjoyed herself at the party that night

امی از مهمانی آن شب لذت برد.

express oneself

Art is the only way I can express myself

هنر تنها روشی است که من می توانم خودم را ابراز کنم.

hurt oneself

Be careful! I don’t want you to hurt yourself

مواظب باش! من نمی خواهم تو به خودت صدمه بزنی.

introduce oneself

Let me introduce myself, my name is Bond – James Bond

بگذارید خودم را معرفی کنم، اسم من باند است – جمیز باند.