فعل discuss با هیچ حرف اضافه ای نمی آید

discuss

نکته: فعل discuss با هیچ حرف اضافه ای نمی آید/

(اشتباه)?Can we discuss about this issue tomorrow

We should discuss this topic
Can we discuss this issue tomorrow

آیا میتونیم فردا درباره این مسئله بحث کنیم؟

برخلاف تصور فعل discuss (بحث کردن درباره …) در زبان انگلیسی با حرف اضافه about به کار نمیرود بلکه مفعول مستقیم می گیرد چون فعل متعدی است همچنین خود فعل مفهوم “درباره چیزی بودن” را در خود نهفته دارد.

?Discuss On آیا درست است؟

  • نویسنده : ساراکوشا