تهیه و تنظیم:ستاره کوشا/ مصدر (infinitive) در زبان انگلیسی مفهوم اصلی فعل را می‌رساند ولی فرقش با فعل این است که فعل علاوه بر مفهوم، به زمان، شخص و شمار نیز اشاره می‌کند، ولی در مصدر زمان و شخص و شمار معلوم نیست و به همین دلیل مصدر یکی از اقسام اسم به شمار می‌آید. […]

تهیه و تنظیم:ستاره کوشا/

مصدر (infinitive) در زبان انگلیسی مفهوم اصلی فعل را می‌رساند ولی فرقش با فعل این است که فعل علاوه بر مفهوم، به زمان، شخص و شمار نیز اشاره می‌کند، ولی در مصدر زمان و شخص و شمار معلوم نیست و به همین دلیل مصدر یکی از اقسام اسم به شمار می‌آید.

یکی از راه‌های ساختن اسم مصدر یا اسم فعل در زبان انگلیسی اضافه کردن ing به شکل اصلی فعل است که به آن gerund نیز می‌گویند. اسم مصدر در جمله می‌تواند نقش‌ها و جایگاه‌های متفاوت به خود بگیرد. چند دسته از افعال در زبان انگلیسی حتما بعد از خود مصدر با ing دارند:

 1. بعد از افعال مربوط به دوست داشتن و دوست نداشتن: detest (بیزار بودن)
  dislike (دوست نداشتن)
  enjoy (لذت بردن)
  hate (متنفر بودن)
  fancy (آرزو داشتن)
  like (دوست داشتن)
  love (دوست داشتن)

I love swimming but I hate jogging.

من عاشق شنا کردن هستم اما از پیاده‌روی تند متنفرم.

They always enjoyed visiting their friends.

آنها همیشه از دیدار با دوستانشان لذت می‌بردند.

 1. بعد از عبارت‌هایی که با فعل mind درست شده‌اند: (wouldn’t mind (= would like
  (don’t mind (= I am willing to
  (would you mind (= will you please

I wouldn’t mind having some fish and chips.

بدم نمی‌آید کمی ماهی و چیپس بخورم.

I don’t mind waiting for a few minutes.

من مشکلی ندارم که چند دقیقه‌ای منتظر بمانم.

Would you mind holding this for me?

می‌شود این را برای من نگه داری؟

 1. بعد از افعال مربوط به حرف زدن و فکر کردن: admit (اعتراف کردن)
  consider (در نظر گرفتن)
  deny (انکار کردن)
  imagine (تصور کردن)
  remember (به یاد آوردن)
  suggest (پیشنهاد کردن)

Our guide suggested waiting until the storm was over.

راهنمای ما پیشنهاد کرد که تا وقتی طوفان تمام شود صبر کنیم.

Everyone denied seeing the accident.

همه دیدن تصادف را انکار کردند.

 1. سایر افعالی که با مصدر ing می‌آیند. این افعال دسته‌بندی خاصی ندارند و باید ساختارشان را به خاطر سپرد: avoid (دوری کردن)
  begin (شروع کردن)
  finish (تمام کردن)
  keep (ادامه دادن)
  miss (دلتنگ شدن)
  practice (تمرین کردن)
  risk (خطر کردن)
  start (شروع کردن)
  stop (متوقف کردن)

I haven’t finished writing this letter.

من هنوز نوشتن این نامه را تمام نکرده‌ام.

Let’s practice speaking English.

بیایید انگلیسی صحبت کردن را تمرین کنیم.
حالت مجهول مصدر با ing

بسیاری از این افعال در حالت مجهول با مصدر با ing می‌آیند، یعنی being + past participle

I don’t like being interrupted.

من دوست ندارم وسط حرفم بپرند.

Our dog loves being stroked under the chin.

سگ‌های ما عاشق این هستند که زیر چانه‌شان نوازش شود.

بعد از برخی افعال اسم به علاوه مصدر Ing می‌آید، به خصوص افعالی که مربوط به حواس پنجگانه هستند:

see (دیدن)
watch (تماشا کردن)
hear (شنیدن)
smell (بو کردن)
listen to (گوش دادن)

We saw everybody running away.

ما دیدیم که همه داشتند فرار می‌کردند.

I could hear someone singing.

می‌توانستم صدای آواز خواندن کسی را بشنوم.

سایر افعالی که با این ساختار (اسم به علاوه مصدر ing) می‌آیند در لیست زیر آمده است. این افعال دسته‌بندی خاصی ندارند و باید ساختار آنها را به خاطر سپرد:

catch (گرفتن)
find (یافتن)
imagine (تصور کردن)
leave (رها کردن)
prevent (جلوگیری کردن)
stop (متوقف کردن)

I caught someone trying to break into my house.

من کسی را موقع سعی کردن بر داخل خانه‌مان شدن دستگیر کردیم.

We couldn’t prevent them getting away.

ما نمی‌توانستیم از فرار کردن آنها جلوگیری کنیم.