walk through ۱-راهنمایی کردن شخصی /آشنا کردن شخصی با چیزی ۲-نمایشنامه یا قطعه را تمرین کردن   I’ll walk you through this in an upcoming post من شما را در این مورد در یک پست آینده راهنمایی خواهم کرد Let me walk you through a few of them اجازه دهدی با چند مورد از آنها […]

walk through

۱-راهنمایی کردن شخصی /آشنا کردن شخصی با چیزی

۲-نمایشنامه یا قطعه را تمرین کردن

 

I’ll walk you through this in an upcoming post

من شما را در این مورد در یک پست آینده راهنمایی خواهم کرد

Let me walk you through a few of them

اجازه دهدی با چند مورد از آنها شما را آشنا کنم

So let me walk you through that a little bit

پس اجازه دهید شما را در این مورد کمی راهنمایی کنم

 

She walked me through the six-page document

او مرا از طریق سند شش صفحه ای راهنمایی کرد