۷ واژه ی کاربردی با free Freedom آزادی Free enterprise اقتصاد آزاد، کسب و کار آزاد، رقابت آزاد درسیستم سرمایه داری Free handed سخاوتمند، دست و دل باز Free port بندر آزاد Freethinker آزاد اندیش Freeman آزاده Free university دانشگاه آزاد

۷ واژه ی کاربردی با free

Freedom
آزادی

Free enterprise
اقتصاد آزاد، کسب و کار آزاد، رقابت آزاد درسیستم سرمایه داری

Free handed
سخاوتمند، دست و دل باز

Free port
بندر آزاد

Freethinker
آزاد اندیش

Freeman
آزاده

Free university
دانشگاه آزاد