برای بیان مثال و نمونه می توانید از عبارات زیر استفاده کنید. For example For instance such as In other words as like that is namely To illustrate To paraphrase

برای بیان مثال و نمونه می توانید از عبارات زیر استفاده کنید.

For example
For instance
such as
In other words
as
like
that is
namely
To illustrate
To paraphrase