عبارات زیر نمونه هایی از عبارات مورد استفاده در نامه نگاری انگلیسی رسمی می باشد. To agree with = در موافقت با As agreed = در تایید As far as I’m concerned = از آنجاییکه من نگران (علاقه مند) … هستم As per your request= طبق درخواست شما In compliance with= در موافقت با، بر […]

عبارات زیر نمونه هایی از عبارات مورد استفاده در نامه نگاری انگلیسی رسمی می باشد.

To agree with = در موافقت با

As agreed = در تایید

As far as I’m concerned = از آنجاییکه من نگران (علاقه مند) … هستم

As per your request= طبق درخواست شما

In compliance with= در موافقت با، بر طبق

At your convenience= در زمانی که برای شما مقدور است

At your earliest convenience = در اولین فرصتی که برای شما امکان داشت

To be confident in = برای اطمینان از

On behalf of = به نمایندگی از طرف

Payable in advance = قابل پیش پرداخت

Please allow me = لطفا به من اجازه دهید

Please send us=لطفا برای ما بفرستید

Please send me your instructions = لطفا راهنمایی خود را برای من بفرستید

In case of need= در صورت لزوم

In conformity with = به موجب، بر حسب

Accordingly = در نتیجه، بنابراین

in due time = در موقع خود، در زمان مناسب

Consequently = در نتیجه